Social Media Poster

Bằng cách sử dụng Social Media Poster, bạn có thể liên kết SEMrush với tài khoản SNS của bạn để tạo và lên lịch bài đăng. Nếu bạn quản lý bài đăng từ nhiều tài khoản, bạn có thể tạo bài đăng cho từng tài khoản cùng một lúc trên một màn hình. Ngoài ra, bằng cách kết hợp với Social Media Tracker, bạn có thể tập trung từ phân tích cạnh tranh đến tạo bài đăng.