Quảng cáo từ khóa

Điều tra các từ khóa và văn bản quảng cáo mà các domain đặt trong Google Ads để tiết lộ chiến lược quảng cáo danh sách cạnh tranh của bạn. Đối với từ khóa, bạn cũng có thể kiểm tra lưu lượng truy cập ước tính và CPC, vì vậy bạn có thể dự đoán chi phí quảng cáo và xu hướng tìm kiếm.