Keyword Magic Tool

Keyword Magic Tool là một công cụ để tìm kiếm các từ liên quan và các từ khóa dài dựa trên các từ khóa cốt lõi. Từ khóa được tự động nhóm theo các thuật ngữ để giúp bạn khám phá các chủ đề liên quan với nhau. Ngoài ra, các từ khóa đuôi dài còn được trích xuất bằng cách lọc theo số lượng từ và dung lượng thị trường (volume). Chúng tôi hỗ trợ tất cả các tìm kiếm từ khóa như SEO và quảng cáo danh sách.