Keyword Gap

Với công cụ Keyword Gap, SEMrush giúp bạn so sánh từ khóa trên website của bạn với các domain đối thủ khác, theo các hạng mục: tìm kiếm không phải trả tiền, tìm kiếm trả phí và quảng cáo PLA (Google Shopping).