Quảng cáo hiển thị

Bạn có thể theo dõi các hình ảnh quảng cáo GDN mà đối thủ đang đặt trên Google Ads. Ngoài quảng cáo hình ảnh, bạn có thể xem văn bản quảng cáo, cũng như trang đích (LP) và posting media. Bạn không những xem được quảng cáo mà còn có thể biết được chúng hiển thị trên các phương tiện quảng cáo nào.