Backlink Analytics

Backlinks là một trong những chỉ số quan trọng trong việc đánh giá giá trị của một trang. Backlink Analytics cho phép bạn phân tích các domain cạnh tranh để thấy được các dữ liệu tham chiếu, liên kết trong văn bản, số lượng backlink và điểm của trang. Ngoài ra, Gap Analysis còn cho thấy các backlink mà các website đủ dữ liệu cạnh tranh mới mới được.